การประกวด Best Practice โรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:00โดยkkn5 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:06 ]
                  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (
Best Practice) ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชน
 อย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่าง  แก่โรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
Ċ
kkn5 admin,
28 มิ.ย. 2559 21:00
Ċ
kkn5 admin,
28 มิ.ย. 2559 21:00
Comments